Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма — система освітніх компонентів  в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ЄКТС потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, компетентності, які повинен опанувати здобувач фахової передвищої освіти.

 

ОПП 211 Ветеринарна медицина (фаховий молодший бакалавр)

ОПП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (фаховий молодший бакалавр)

ОПП 211 Ветеринарна медицина (молодший спеціаліст)

ОПП 204 Технолгія виробництва і переробки продукції тваринництва (молодший среціаліст)