Акредитація

Акредитація освітньо-професій­них програм фахової передви­щої освіти – це абсолютно нова процедура, котра, базуючись на збе­реженні й розумінні найкращих тра­дицій та практик технікумів і коле­джів, які тепер є закладами фахової передвищої освіти, передбачає та­кож і вироблення абсолютно нових підходів, цілей та візії освітнього про­цесу. 

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» здійснення акредитації освітньо- професійних програм у сфері фа­хової передвищої освіти покладено на Державну службу якості осві­ти України.

Для чого проводити акредитацію?

• встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям

• допомога закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін, можливостей і загроз реалізації освітньо-професійної програми

• надання усім зацікавленим сторонам інформацію щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою

• посилення довіри до фахової передвищої освіти в Україні

• сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору

Діючі сертифікати про акредитацію

Наказ МОН від 01.07.2021  № 749 Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти