Вибір навчальної дисципліни

Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору студентів, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю.

Студенти Коледжу відповідно до Закону України  «Про фахову передвищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить  не менше як 10 % загальної кількості кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра.

Ознайомитися детальніше з процедурою вибору та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін  можна у нижче розміщеному положенні.

   Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових дисциплін у ВСП «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»