ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

 

Графік підвищення кваліфікації викладачів у 2022 р.

https://drive.google.com/file/d/1noH5waLT-L0GQulL3cm9RKnKsKH4p48f/view?u...

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 

СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ

1.Робоча типова програма дисципліни

2.Робоча навчальна програма дисципліни

3.Програми навчальної, технологічної і професійної практик

4.Плани занять

5.Навчально-наочні посібники,ТЗН

6.Комплект лекцій з дисципліни

7.Комплекс контрольних робіт, ККР для визначення залишкових знань з дисципліни , завдань для обов’язкових контрольних робіт

8.Інструктивно –методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять

9.Завдання на курсові та дипломні проекти

10.Контрольні завдання до семінарських ,практичних і лабораторних занять ,завдання для модульних заліків

11.Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети

12.Методичні рекомендації, розробки для викладача,

13.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

15.Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання

16.Інші матеріали

Приклади формування мети заняття

Навчальна мета

Лекційні заняття:

- оволодіти знаннями

- засвоїти властивості, закони

- усвідомити значення ,роль

- засвоїти особливості

- ознайомитися із принципами організації, дій, улаштування,змістом

- засвоїти інформацію

- сформулювати поняття

- систематизувати знання

- розширити знання, сферу ,область

- узагальнити знання, новий матеріал

- закріпити знання , новий матеріал

- завершити вивчення

- провести контроль знань

- перевірити рівень засвоєння знань

- установити взаємозв’язок,залежність, рівень знань.

Семінарські заняття:

- систематизувати та поглибити знання за темою,розділом

- узагальнити закон

- поглибити уявлення , сутність

- залучити до аналітичної діяльності

- залучити до творчої діяльності

- поглибити знання

- розширити знання,сферу, область

- завершити формування, дослідження,вивчення

- залучити до самостійного оперативного рішення.

Практичні заняття:

- сформувати навички в техніці виконання

- навчити новому способу дій

- оволодіти навичками

- відпрацювати навички ,прийоми

- сформувати професійні уміння

- засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навички

- сформувати чітке уявлення про послідовність

- закріпити відомі способи дій

- сформувати уміння застосовувати знання в комплексі

- залучити до творчої діяльності.

Лабораторні заняття:

- експериментально підтвердити теоретичні положення

- набути навички роботи з лабораторним обладнанням , приладами

- оволодіти методикою експериментальних досліджень

ВИХОВНА МЕТА

- створити атмосферу емоційного підйому

- викликати почуття гордості ,інтересу, відповідальності,співпереживання, співчуття,радості, поваги

- прищепити професійні якості(уважність, охайність осмислене ставлення виконуваної роботи, аналітичний погляд на…)

- досягти усвідомлення,

- навчити оцінювати з точко зору творчості, логічно мислити

- пробудити в пізнавальній, творчій ,трудовій діяльності прагнення до…

- прививати культурну поведінку

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство, здібності

- сприяти формуванню ідей, поглядів , звичок

- формувати відповідальне ставлення до…

- виховувати зацікавленість дисципліною, прагненням отримати нові знання самостійно

- сприяти формуванню правової грамотності

- формувати відбіркову спрямованість сприймання(властивостей предметів, часу ,дій, руху тощо)

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у процесі навчання

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість)

- формувати професійні якості: окомір, швидкість реакції, просторове уявлення

- формувати прагнення до раціонального виконання трудових дій.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1.Методи організації здійснення навчально-пізнавальної діяльності

А) За джерелом інформації і сприймання навчальної інформації:

- словесні (розповідь, бесіда, лекція, пояснення)

- наочні( ілюстрація, демонстрація)

- практичні(досліди,вправи, навчально-виробнича праця)

Б) За особливостями навчально-пізнавальної діяльності студентів:

-пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний),дослідницький

В)За ступенем самостійної роботи студентів:

- подаючі методи взаємодії викладача та студента (бесіда,дискусія).Методи самостійної роботи студентів( самостійна робота з книгою, письмова робота, лабораторна робота, виконання трудових завдань,самостійна робота під керівництвом викладача.

2.Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності

А) Методи стимулювання інтересу до навчання:

- пізнавальні ігри, навчальні дискусії

- створення ситуацій емоційно-моральних переживань

- створення ситуацій пізнавальної новизни

- створення ситуації зацікавленості

Б) Методи стимулювання обов’язку та відповідальності у студентів

- переконання у значущості навчання

- вимоги, вправи з виконанням вимог

- заохочення, покарання

В) Методи усного контролю:

- індивідуальне опитування

- фронтальне опитування

- усні заліки

- усні іспити

- програмоване опитування

Г)Методи письмового контролю:

- письмові контрольні роботи

- заліки

- іспити

- програмовані письмові роботи

Д) Методи лабораторно- практичного контролю

- контрольні та лабораторні роботи

- програмований контроль.

Засоби навчання і навчальне обладнання

Навчальні книги:

- підручники ,навчальні посібники

- збірники завдань,словники,довідники

- збірники нормативних документів, спеціальна література

- методичні вказівки

Наочні посібники:

- таблиці, плакати, муляжі, природні об’єкти

Інформаційні матеріали до аудіовізуальних засобів навчання:

- навчальні відеофільми

- діафільми,відеозаписи

Програмно-методичне забезпечення комп’ютерної технології:

- автоматизовані навчальні курси

- завдання для розв’язку рахунково-обчислювальних, проектно-графічних,

пошуково-інформаційних та оптимізаційних задач:

- професійні програми електронні підручники, тести,контрольні завдання

Дидактичні матеріали:

- навчальні програми,сценарії ділових ігор

- виробничі ситуації, ситуаційні задачі

- індивідуальні перевіркові опитувальники

Технічні засоби навчання:

- підручники,аудіовізуальні засоби (кінопроектори, код оскопи)

- комп’ютери(локальні мережі,зовнішні інформаційні системи)

Лабораторне обладнання:

- приладдя, препарати, засоби для ЛПЗ

- хімічний та аптечний посуд

- обладнання для креслення

Навчальні меблі та приладдя:

- навчальні парти,класні дошки

- обладнання для затемнення

- плакати,демонстраційні стенди.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Дата ____________________________________________________

Вид заняття __________________________________________лекція

Тема______________________________________________________________

Мета заняття ______________________________________________________

__________________________________________________________________

Методи___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення дидактичні засоби, ТЗН_______

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Література /основна та додаткова/_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Структура заняття

Відведений час

 1. Організаційна частина______________________________________
  ____________________________________________________
 2. Актуалізація опорних знань__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Проведення теми, формування мети та основних завдань

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Мотивація навчальної діяльності /питання, задачі, предметні ситуації, тощо/_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.План заняття _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Підведення підсумків______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Узагальнення матеріалу_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Видано завдань для самостійної роботи________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач___________________

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ №_____

практичне заняття

Вид заняття_________________________________________________

Тема_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література (основна та додаткові) ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Відвед. час

1. Організаційна частина_______________________________________________________________________________________________________________

2. Повідомлення теми, формулювання мета основних завдань.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Актуалізація опорних знань (питання контролю).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Контроль вихідного рівня знань студентів

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Інструктаж вступний

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формування умінь та навиків. Перелік практичних завдань

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поточний контроль виконаної роботи.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Інструктаж заключний

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Видача завдання для самостійної роботи

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач___________________

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ №_____

лабораторне заняття

Вид заняття_______________________________________________________

Тема______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення

Та дидактичні засоби, ТЗН:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література (основна та додаткові) ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Відвед. час

1.Організаційна частина

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Повідомлення теми, формулювання мета основних завдань.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Контроль виховного рівня знань студентів (питання контролю)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Вступний інструктаж: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Мотивація навчальної діяльності (питання)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ознайомлення з основами теоретичними положеннями, технологічними прийомами, операціями_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Інструктаж з техніки безпеки на робочому місці

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Самостійне виконання студентами завдань лабораторної роботи

Зміст завдання ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поточний контроль виконання роботи, консультативна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Захист звітів про роботу_____________________________________
 2. Підведення підсумків, узагальнення матеріалу (аналіз, узагальнення та систематизація знань, умінь, навиків)__________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Видача завдання для самостійної роботи

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Прибирання робочих місць

_______________________________________________________________

Викладач_____________________

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ №_____

Семінарське заняття

Вид заняття_______________________________________________________

Тема______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення

Та дидактичні засоби, ТЗН:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література (основна та додаткові) ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Відвед. час

1.Організаційна частина

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Ознайомлення з темою та планом заняття

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Диспут на визначену тему за відомим планом

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________Виступи доповідачів та їх опонентів  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Робота із студентами, що не взяли участі в диспуті, але готові до відповідей ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Висновок, узагальнення з кожного питання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Заключна частина

 • Мотивована оцінка роботи студентів

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Видача завдання для самостійної роботи студентів

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Викладач_________________

 

ВИМОГИ

до проведення відкритих занять

Відкриті заняття проводяться з метою впровадження новітніх педагогічних технологій , удосконалення педагогічної майстерності викладачів, обміну досвідом роботи з колегами.

Викладач, що готує відкрите заняття повинен:

1.Підібрати тему заняття, тип і метод його проведення, щоб досягнути максимального ефекту у виконанні поставленої мети відкритого заняття.

2.Погодити орієнтовний план проведення відкритого заняття з цикловою комісією, методичним кабінетом.

3.Розробити і погодити розгорнутий план відкритого заняття з деталізацією всіх елементів навчальної діяльності викладача і студентів. План погоджується з головою циклової комісії.

4. Створити умови для ефективного проведення заняття, запросити на заняття колег по освітній діяльності, підготувати відповідним чином аудиторію, академічну групу, ТЗН, тощо.

5. По матеріалах відкритого заняття викладач здає методичну розробку, в якій висвітлює свій педагогічний досвід і його застосування в процесі викладання дисципліни.

Під час проведення відкритих занять викладач повинен продемонструвати використання нових педагогічних технологій, нетрадиційних форм проведення занять, зв’язок з професійною діяльністю, виробництвом, що забезпечує формування у студентів професійного світогляду.

СХЕМА АНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ

Дата відвідування____________________________________________

Прізвище викладача__________________________________________

(якого відвідали)

Навчальна дисципліна_________________________________________

Група, курс__________________________________________________

Мета відвідування ____________________________________________

____________________________________________________________

Хід заняття

Позитивні моменти

Недоліки

1.Організаційна частина

 

 

2.Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу.

 

 

3.Повідомлення теми і плану заняття.

 

 

4 Постановка мети і завдання заняття.

 

 

5. Актуалізація опорних знань студента.

 

 

6.Мотивація навчальної діяльності студента.

 

 

7.Вивчення і засвоєння нового матеріалу.

 

 

8.Закріплення матеріалу , що вивчався.

 

 

9.Розвиток пізнавальної і творчої діяльності студентів, їх самостійності.

 

 

10.Обладнання.

 

 

11.Досягнення мети

 

 

12.Особисті якості викладача

 

 

13.Побажання, рекомендації

 

 

14.Загальні підсумки заняття

 

 

 

 

 

Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заняття відвідав____________________________________________________

 • (підпис)

З аналізом ознайомився_________________________

(підпис)

 

Під час аналізу й оцінки якості проведення заняття необхідно враховувати:

1.Організацію та планування заняття

- визначення типу заняття та методи його проведення з урахуванням почасових затрат

- постановка цілей, визначення посібників та ТЗН

2.Методичну організацію заняття

- наявність плану заняття, його стан і відповідність до кваліфікаційної характеристики та навчальної програми

- психологічні та гігієнічні умови проведення заняття

- поведінка викладача, якість та темп мови, емоційність

- раціональне використання навчального часу на занятті

- використання ефективних методів навчання (проблемність, використання професійного досвіду,художньої літератури, ситуаційних завдань тощо)

- наявність навчально - методичного комплексу заняття

3.Форми та методи контролю знань

- форми вихідного рівня знань з використанням інтеграційних зв’язків з

базовими дисциплінами

 • Рівень складності контрольних завдань
 • Форми проведення контролю кінцевого рівня знань(рольова та ділова гра ,проблемні ситуації, програмований контроль тощо)

4.Самостійну роботу студентів на занятті

 • Форми самостійної роботи на занятті та її методичне забезпечення (інструкції,схеми, завдання тощо)
 • Поза аудиторна самостійна робота (її планування,забезпечення студентів орієнтовно методичною документацією)
 • Засоби поточного контролю знань, набутих студентами самостійно

5.Виховну діяльність викладача на занятті

- формування професійно - важливих якостей (особистісного виховання , національної гідності, професійної відповідальності тощо)

6.Діяльністьстудентів на занятті

- ступінь активності

- наявність навичок до самостійної роботи: уміння аналізувати та виділяти головне, оцінювати свою діяльність і своїх колег

- міра розумового навантаження

- рівень та стійкість уваги

- засоби забезпечення спілкування «викладач-студент»

7. Підведення підсумків

- підсумки(акцентувати увагу на тому, що задавалося на занятті, а що ні)

- оцінка знань групи і кожного студента та їх обґрунтування

- підсумки організації проведення заняття ( готовність студентів, активність,дисциплінованість, успіхи та прорахунки)

- домашні завдання ( як і чому робиться акцент на виконання домашнього завдання)

- активізація професійної важливості запропонованого завдання

Аналіз та описування ходу заняття залежить від мети відвідування.

Примірна мета відвідування занять

1.Ознайамлення з методикою організації самостійної роботи студентів на занятті.

2.Контрольпідготовки викладача до занять, рівень його педагогічної та професійної майстерності.

3. Контроль якості проведення заняття , відповідності характеристики та програми дисципліни.

4.Використання наочності на занятті та засобів активізації процесу навчання.

5.Вивчення, аналіз, поширення досвіду викладача

6.Ознайомитись із методами організації заняття: якість мови, емоційність, загальна культура, стійкість уваги студентів, засоби

нового матеріалу, використання дидактичних принципів.

7.Організація контролю знань з урахуванням інтеграції.

8.Ознайомлення з об’єктивністю оцінки знань.

9. Надання методичної допомоги молодому викладачеві.

10. Контроль засвоєних практичних навичок.

11. Організація методики опитування.

12. Засоби організації розумового, технічного, економічного та конструкторського мислення.

13 Використання міждисциплінарних та внутрідисциплінарних зв’язків.

14.Відповідність використаних викладачем засобів на занятті до запропонованої теми.

15.Організаційна діяльності викладача на занятті та раціональне використання навчального часу.

16.Вибір ефективних методів навчання.

 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ

 для викладачів на період канікул

03.01.2017 - методичний день:

- підготовка НМК;

- підготовка і написання методичних розробок;

- заповнення зведених даних у навчальних журналах;

- здача ККР, контрольних робіт за семестр;

- перевірка виконання  індивідуальних планів викладачів.

04.01.2017 - проведення засідань з питань успішності по відділеннях та обговорення завдань проведення дистанційного тестового контролю:

- технологічне відділення о 10.00  аудиторія 7 (новий корпус);

- ветеринарне відділення о 10.00 аудиторія 2 (клініка ветеринарної медицини).

05.01.2017 - об'єднане засідання циклових комісій, початок о 10.00 аудиторія 7 (новий корпус), відповідальна Кострубіна Л.М.

06.01.2017 - проведення засідань циклових комісій по відділеннях:

- загальноосвітніх дисциплін - о 10.00,  аудиторія 3 (новий корпус), відповідальний Радченко В.В.;

- ветеринарних дисциплін - о 10.00, аудиторія 2 (клініка ветеринарних дисциплін), відповідальна Дем'яненко К.О.;

- технологічних дисциплін - о 10.00, аудиторія 7 (технологічний корпус), відповідальний Радченко В.І.