Неформальна / інформальна освіта


Неформальна освіта (англ. Non-formal education) — освіта, яка є інституціоналізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка забезпечує надання освітніх послуг. Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що вона є доповненням та / або альтернативою формальної освіти в навчанні протягом усього життя індивідуума

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

 Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи при вступі до ВСП «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»