Положення про практичне навчання

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про практичне навчання студентів 

Відокремлений структурний підрозділ "Хомутецький фаховий коледж Полтавськогодержавного аграрного університету"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в Відокремленому структурному підрозділі"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" і проводиться на оснащених відповідним чином кабінетах та лабораторіях коледжу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей навчання Відокремленому структурному підрозділі"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" .

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Метою практичного навчання студентів коледжу є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців. Завдання практичного навчання є:

 1. підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
 2. набуття навичок:
 • прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
 • впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
 • співпраці з трудовим колективом;
 • відповідної робітничої професії.

2.2. Практичне навчання студентів передбачає безперервність і послідовність його проведення протягом навчання, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей у майбутніх молодших спеціалістів.

2.3. Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації у студентів практика може бути: навчальна, технологічна та переддипломна.

2.4. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

2.5. Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється цикловою комісією. На кожній ланці практики необхідно, щоб програми мали рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі – основному навчально-методичному документі практики.

Зміст наскрізної програми повинен відповідати даному Положенню, наказам і рішенням колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці спеціалістів. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Загалом наскрізна і робочі програми практики затверджуються директором Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" .

Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"  може розробляти, окрім наскрізної і робочих програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

 

3. СКЛАДОВІ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Практичне навчання складається з лабораторних і практичних занять, навчальних і виробничих практик студентів:

Лабораторне заняття – студенти під керівництвом викладача особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди для практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальними приладами та апаратурою, методикою досліджень.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю, виконання завдань, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист.

Практичне заняття – форма навчального заняття, під час якого викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Навчальні практики проводять згідно з робочим навчальним планом спеціальностей, графіком навчального процесу в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, навчальних полігонах, на колекційно-дослідному полі, полях і фермах базових господарств, а також провідних підприємствах, в організаціях та установах, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів.

Завданням таких практик є ознайомлення студентів зі специфікою напряму та спеціальності, формування компетенцій згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією.

Керівництво практикою забезпечують педагогічні працівники коледжу, які згідно з наказом директора відповідають за виконання програми практики та надають допомогу студентам.

Зміст, форми, тривалість, терміни проведення навчальної практики визначаються навчальним планом, програмою практики та графіком навчального процесу.

Виробничі практики (технологічна, переддипломна) проводять на старших курсах. Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення знань, які студенти отримують під час вивчення циклу спеціальних дисциплін та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт (проектів), дипломних робіт (проектів), звітів за практику. Такі види практик проводять у навчально-виробничих лабораторіях, на базових підприємствах для проведення практичного навчання на основі укладених договорів. Керівництво практикою забезпечують педагогічні працівники коледжу та особи з-поміж адміністративного персоналу господарств, підприємств, організацій та установ.

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання. Її проводять на випускному курсі для узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовністю до самостійної трудової діяльності.

 

4. БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

 

4.1. Базами практичного навчання студентів коледжу є навчальні кабінети, лабораторії, навчальний полігон, де проводять лабораторні й практичні заняття, навчальні, технологічні практики. Практику також проводять на базах, які відповідають вимогам програми практики. За наявності державних замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надає орган, який формує замовлення на спеціалістів. Під час підготовки спеціалістів за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачають у цих договорах. У випадку, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням всіх вимог наскрізної програми та цього Положення) або коледж, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціаліста.

4.2. Студенти можуть самостійно, з дозволу навчального закладу, підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання з наступним укладанням договору між коледжем і базою практики.

4.3. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) коледж завчасно укладає договори на її проведення за встановленою формою, тривалість дії договору погоджується сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики, або до п’яти років. За наявності договорів (контрактів) на навчання студентів питання бази практики окремим договором можуть не укладатися.

4.4. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" завчасно укладає угоди на її проведення за формою, визначеною в додатку 2.

Тривалість дії угоди погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років. При в наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі угоди можуть не укладатися.

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИЧНИМ НАВЧАННЯМ

 

5.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на директора Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" . Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні циклові комісії Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" . Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у коледжі здійснює керівник практики (заступник директора з виробничого навчання).

5.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклових комісій, а також директор та його заступники, завідуючі відділеннями Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету", які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика.

Для керівництва практикою можуть залучатись майстри виробничого навчання.

5.3. Керівник практики від Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрногоунверситету" :

 • перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тема курсового і дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації чи інші), перелік яких встановлює Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" ;
 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проведення згідно з програмою;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 • у складі комісії приймає заліки з практики;
 • подає голові циклової комісії письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

5.4. Розподіл студентів на практику проводиться Відокремленим структурним підрозділом"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного ауніверситету"  з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

5.5. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва,  Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" може передбачати практику тривалістю до одного місяці згідно з Положенням.

5.6. Бази практик в особі їх перших керівників разом з Відокремленим структурним підрозділом"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"  несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

5.7. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах угод на проведення практики (див. додаток 2).За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

5.8. Студенти Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"  при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"  консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести повну відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти залік з практики.

5.9. Організаційне забезпечення лабораторних (практичних) занять:

 • лабораторні (практичні) заняття з дисциплін циклу професійної і практичної підготовки проводять у спеціально обладнаних навчальних кабінетах і лабораторіях, що затверджені наказом директора коледжу;
 • відповідальними за організацію і проведення лабораторних (практичних) занять у коледжі є навчальна частина, відповідні циклові комісії, викладачі.

Лабораторні (практичні) заняття з навчальних дисциплін проводять викладачі:

 • ознайомлюють студентів з порядком проведення занять і безпекою праці; із системою звітності а саме: оформлення робочого зошита, виконання індивідуального завдання тощо;
 • забезпечують виконання програми лабораторних (практичних) занять;
 • надають студентам необхідні методичні вказівки, інструкції, документи;
 • проводять обговорення змісту, порядку виконання лабораторних (практичних) завдань; підбиття підсумків занять.

Для проходження лабораторних (практичних) занять студенти зобов’язані:

 • прибути до місця занять до початку їх проведення;
 • мати відповідний спецодяг;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою;
 • знати і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії;
 • оформити робочий зошит та здати викладачу;
 • нести відповідальність за результати виконаної роботи, порушення правил охорони праці та техніки безпеки.

 

6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Проведення усіх видів практичного навчання здійснюється відповідно до навчальних планів та графіків навчального процесу з кожної спеціальності та спеціалізації.

 

Методичним забезпеченням навчальних практик студентів коледжу є:

 

 1. витяг з навчального плану спеціальності;
 2. витяг з Типової програми практик зі спеціальності;
 3. програма навчальної практики з дисципліни;
 4. плани занять (на 6 годин);
 5. інструкційні картки (на 6 годин);
 6. індивідуальні завдання студентам на декілька варіантів (можуть бути включені до інструкційних карток);
 7. методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики, матеріали до самостійної роботи з навчальної практики з дисципліни;

Матеріали, які вказані в пунктах 5, 6, 7 можуть бути об’єднані та представлені у практикумі, навчально-практичному посібнику, робочому зошиті тощо.

 1. роздавальний матеріал, бланки документів, наочні посібники тощо;
 2. нормативні документи;
 3. перелік питань на захист навчальної практики;
 4. зразок оформлення звіту з навчальної практики.

 

Методичним забезпеченням технологічної та переддипломної практик студентів коледжу є:

 1. витяг з навчального плану спеціальності;
 2. витяг з Типової програми практик зі спеціальності;
 3. паспорти баз практичного навчання;
 4. звіт-щоденник проходження практики студентом;
 5. методичні вказівки до виконання завдань технологічної (переддипломної) практики;
 6. положення.

 

Відповідальність за наявність методичного забезпечення практичного навчання та його якість несуть викладачі та відповідні циклові комісії.

 

7. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

7.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого керівником практики. Звіт повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з охорони праці, висновки, пропозиції та інші пункти. Оформлюють звіт за єдиними вимогами, які встановлені навчальним закладом, і подають керівнику практики від навчального закладу впродовж перших трьох днів після закінчення практики.

7.2. Звіт з практики захищає студент (з диференційованою оцінкою) перед комісією, призначеною головою циклової комісії. Оцінку за практику вносять у заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку і враховують під час визначення розміру стипендії.

7.3. Студенту, який не виконав програму практики частково або повністю з поважних причин, термін виконання переносять наказом директора коледжу на інший період із збереження стипендії.

7.4. Студента, який не виконав програми практики повністю або частково без поважних причин і не атестований за її результатами, відраховують. Навчальний заклад надає можливість пройти практику повторно через рік. За цей період студент повинен подати в навчальний заклад позитивну характеристику з місця роботи за фахом.

7.5 Підсумки практики обговорюють на засіданнях циклових комісій, а загальні підсумки підбивають на засіданнях педагогічної ради не менше одного разу протягом навчального року.

 

8. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

 

8.1. Джерела фінансування практики студентів коледжу визначені формою замовлення на спеціалістів: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності або кошти фізичних осіб.

Суб’єкти-замовники спеціалістів перераховують у  Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку спеціалістів (з урахуванням інфляційних процесів).

8.2. Витрати на практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"  і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

 

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

 • Оплата праці безпосереднього керівника практики;
 • Разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики та інше);
 • Витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ІКТ, розмноження роботи, придбання матеріалів і канцелярських товарів, експлуатація обладнання та інше);
 • Оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики, та інше.

 

8.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень. (Абзац перший пункту 5.3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки України №351 (0351281-94) від 20.12.94).

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою.

8.4. Оплата лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять, консультацій і екскурсій (загальною тривалістю не більше шести годин на тиждень на групу студентів), які проводяться на базах практики кваліфікованими спеціалістами структурних підрозділів цих баз (які не керують практикою студентів), здійснюється за фактично виконані години за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів ВСП "Хомутецького фахолвого коледжу ПДАУ".

8.5. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

8.6. Студентам останніх курсів Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледжПолтавського державного аграрного університету" , які навчаються без відриву від виробництва і відповідно з рішенням циклових комісій направляються для проходження практики, керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності надають додаткову місячну відпустку без збереження заробітної праці на підставі довідок Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"  про строк практичної підготовки. На період указаної відпустки таким студентам призначається стипендія в розмірі не менше мінімальної заробітної плати за рахунок відповідних підприємств, організацій, установ.

8.7. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків.

8.8. Оплата відряджень викладачам вищих навчальних закладів – керівникам практики студентів здійснюється  Відокремленим структурним підрозділом"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" згідно з чинним законодавством.

8.9. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах і підгрупах, а також інші організаційні питання практики, не обумовлені в даному Положенні, встановлюються самостійно Відокремленим структурним підрозділом"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" відповідно до навчальних планів та фінансування.

8.10. Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" , за необхідністю, може розробляти і затверджувати на підставі цього Положення, інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної спеціальності чи спеціалізації.

 

Введено в дію наказом директора коледжу

 

Додаток 1

НАКАЗ

Про проходження студентами

виробничої переддипломної

практики (технологічної)

 

Відповідно до навчальних планів спеціальностей __________________ та Положення про проведення практик студентами вищих навчальних закладів України

НАКАЗУЮ:

 

 1. Направити на практику студентів ___ курсу групи ____ спеціальності _____________ в базові господарства ___________ терміном: з __________ р. до _________ р.

 

ПІБ студента

База практики

 

 

 

 

 

 

 

 1. Викладачам ___________ провести інструктаж з техніки безпеки та дати студентам завдання для самостійного відпрацювання практичних навичок, забезпечити якісне керівництво технологічною практикою згідно з обов’язками викладача-керівника практики.
 2. Заступнику директора з виробничого навчання ________________ провести інструктаж з техніки безпеки та організаційних питань під час проходження студентами технологічної практики і разом з викладачами-керівниками проводити переміщення студентів по робочих місцях.
 3. Контроль за виконання наказу покласти на ______________________________

 

Підстава.

 1. Навчальний план спеціальностей
 2. Графік навчального процесу на _________ навчальний рік.
 3. Положення про практичне навчання

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

УГОДА №___________

на проведення виробничої практики студентів Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" 

с.Хомутець «______» _________________20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони  Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" (далі – Коледж), в особі директора коледжу Шинкаренко С.В., що діє на підставі Положення, і, з другої сторони, ________________

__________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – База практики), в особі _____________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі __________________ уклали між собою цю угоду на проведення практики

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

студентів:

 1. База практики зобов’язується:
 2. Прийняти студент(ку)а_____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

як(а)ий навчається на _______________________________ на _____________ практику

(шифр і назва спеціальності) (вид практики)

згідно з календарним планом з «__» __________ 20__ р. до «__» _________ 20__ р.

(термін практики)

 1. Надіслати до Коледжу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента.
 2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
 3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.
 4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
 5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
 6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
 7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити якості підготовленого ним звіту.
 8. Додаткові умови ____________________________________________________
 9. Коледж зобов’язується:
 10. За два місяці до початку практики надати Базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.
 11. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
 12. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією Бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
 13. Коледж зобов’язується не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.
 14. Додаткові умови_______________________________________________
 15. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
 16. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
 17. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.
 18. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
 19. Угода складена у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчальному закладу.
 20. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу 33001 м. Рівне, вул. Коперніка, 44

Бази практики _____________________________________________________________

Підписи та печатки:

Відокремлений структурний підрозділ"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" 

___________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 • «___» ___________ 20___ року

База практики: ____________________________

___________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 • «____» ___________ 20___ року

 

 

Додаток 3

 

Місце кутового штампа

вищого навчального закладу

 

КЕРІВНИКУ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

Згідно з угодою від «___» ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Назва практики _________________________________________________________

Строки практики з «___» _____________________________________ 20___ року

до «___» _____________________________________ 20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри, циклової комісії_____________________________

___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прізвища, імена та по батькові студентів

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________

 

 • Керівник виробничої практики ВНЗ _______________ __________________.

(підпис) (прізвище та ініціали)