ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду ВСП "Хомутецького фахового коледжу ПДАУ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Педагогічна рада ВСП Хомутецького фахового коледжу ПДАУ (надалі педагогічна рада) є дорадчим органом в системі управління коледжем, яка створюється для розгляду і вирішення найважливіших питань діяльності та розвитку вищого навчального закладу відповідно до його Положення.

1.2. Основне завдання педагогічної ради – це постійне вдосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури.

1.3. У своїй діяльності педагогічна рада керується:

- Конституцією України;

- законом України «Про освіту», «Про вищу освіту»;

- нормативними документами органів управління освітою;

- положенням про ВСП "Хомутецького фахового коледжу ПДАУ;

- даним Положенням;

- наказами і розпорядженнями директора коледжу.

 

2. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1. Головні функції педагогічної ради визначаються Положенням коледжу.

2.2. Крім того, педагогічна рада здійснює такі функції:

- розглядає конкретні питання поліпшення навчальної, наукової, виробничої та господарської діяльності коледжу за поданням керівників структурних підрозділів;

- обговорює плани науково-дослідної та методичної роботи, плани підвищення кваліфікації викладацького складу;

- розглядає проекти навчальних планів і програм, схвалює робочі навчальні плани та зміни графіка навчального процесу;

- заслуховує звіти завідуючих відділеннями, керівників структурних підрозділів з питань основної діяльності;

- бере участь у визначенні заходів щодо морального і матеріального стимулювання праці;

- розглядає питання про заміщення посад викладацького складу;

- розглядає план розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріально-технічної бази;

- обговорює досвід роботи відділень, циклових комісій та інших структурних підрозділів;

- обговорює питання нового прийому студентів, випуску фахівців, вивчення їх виробничої діяльності;

- вносить пропозиції щодо відкриття та закриття спеціальностей і спеціалізацій;

- розглядає матеріали щодо ліцензування, атестації та акредитації спеціальностей.

3. СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

3.1. Педагогічна рада є колегіальним органом, склад якого визначається «Законом про вищу освіту».

3.2. За посадою до педагогічної ради входять:

- директор;

- заступники директора;

- головний бухгалтер;

- завідуючі відділеннями;

- секретар педагогічної ради;

- голови циклових комісій;

- викладачі;

- завідувач бібліотекою;

- голова профкому працівників;

- голова студентської ради;

- голова студентської профспілкової організації;

- інші виборні представники.

 

3.3. Головою педагогічної ради є директор коледжу.

3.4. Директор коледжу може тимчасово делегувати повноваження голови педагогічної ради (за наказом чи усним розпорядженням) заступнику директора з навчальної роботи.

3.5. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з членів педагогічної ради.

3.6. Педагогічні працівники, що не є членами педагогічної ради, можуть запрошуватися на її засідання або на обговорення окремих питань.

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

4.1. Виборчий процес

4.1.1.Секретар педагогічної ради обирається відкритим голосуванням.

4.2. Ведення засідань

4.2.1.Робота педагогічної ради проводиться за планом, складеним на навчальний рік і затвердженим директором коледжу.

4.2.2.Засідання педагогічної ради відкриває, веде і закриває голова педагогічної ради.

4.2.3.Голова педагогічної ради на її засіданні може доручати конкретним членам педагогічної ради зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4.2.4.Читання документів і пропозицій від комісій, груп, що готували певне питання, здійснюється визначеним комісією, групою доповідачем.

4.2.5.Засідання педагогічної ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від складу педагогічної ради.

4.3. Прийняття ухвал

4.3.1.Ухвали педагогічної ради з будь-якого питання приймаються на її засіданні після обговорення.

4.3.2.Ухвали педагогічної ради без обговорення питання можуть прийматися, якщо жоден з її членів не заперечує.

4.3.3.Голосування під час прийняття ухвал здійснюється членами педагогічної ради особисто.

4.3.4.Інші співробітники коледжу, які не є членами педагогічної ради і запрошені на її засідання, участі у голосуванні не беруть.

4.3.5.Голосування на засіданнях педагогічної ради здійснюється за схемою: «за», «проти», «утримався».

4.3.6.Ухвали з питань основної діяльності коледжу приймаються педагогічною радою шляхом відкритого голосування, а ухвали з кадрових питань, як правило, шляхом таємного голосування.

4.3.7.Ухвали приймаються простою більшістю голосів.

4.3.8.Результати голосування зазначаються в протоколі засідання, який оформлюється в передбаченому Положенням коледжу порядку.

4.4. Здійснення контролю

4.4.1.На підставі ухвал педагогічної ради коледжу директор коледжу може видавати накази, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками та студентами коледжу.

4.4.2.Голова організовує перевірку, виконання наказів, виданих на їх підставі, і періодично інформує членів педагогічної ради про виконання прийнятих ухвал.

4.4.3.Поточний контроль за дотриманням структурними підрозділами виконання ухвал педагогічної ради здійснює секретар педагогічної ради.

4.4.4.Рішення педагогічної ради можуть бути відмінені лише директором коледжу.

 

Введено в дію наказом директора коледжу