ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи предметних гуртків

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи предметних гуртків

Відокремленого структурного підрозділу"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ГУРТКІВ

Студентські предметні гуртки є об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною діяльністю на некомерційній основі і створюються на базі кабінетів і лабораторій коледжу, у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним законодавством.

Студентські предметні гуртки – форма позааудиторної роботи студентів коледжу, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідницької діяльності студентів у вільний від навчання час.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Студентські предметні гуртки є добровільною організацією 
студентів, що виявили бажання опанувати навичками
 проведення досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

1.2. Студентські предметні гуртки створюються при кабінетах і лабораторіях з відповідних дисциплін. Кількість гуртків визначається кількістю кабінетів і лабораторій відповідно до наказу «Про організацію навчально-виховного процесу в коледжі».

1.3. Основними цілями роботи студентського предметного гуртка є:

 • сприяння підвищенню рівня підготовки студентів;
 • формування у студентів інтересу і потреби до творчості;
 • розвиток творчого мислення, самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

1.4. Основні завдання студентських предметних гуртків:

 • забезпечення активної участі студентів у проведенні конференцій, конкурсів на кращу роботу, семінарів;
 • формування в студентів інтересу до творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування завдань в різних галузях й одержання навичок роботи в колективах;
 • допомога студентам у оволодінні методикою й навичками проведення самостійних робіт і розробки деяких проблем;
 • обмін досвідом організації і проведення роботи серед членів студентських предметних гуртків;
 • сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу відповідної дисципліни;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності навчального процесу.

2. КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМИ ПРЕДМЕТНИМИ ГУРТКАМИ

2.1. Для безпосереднього керівництва роботою гуртків призначаються керівники з числа найбільш досвідчених викладачів відповідно до наказу «Про організацію навчально-виховного процесу в коледжі».

2.2. Керівник студентського предметного гуртка:

 • організує роботу гуртка;
 • розробляє план роботи гуртка на рік і представляє його для затвердження заступнику директора з навчальної роботи,
 • підбирає кандидатуру старости гуртка і пропонує її для затвердження на засіданні гуртка;
 • здійснює розподіл обов’язків між членами гуртка з урахуванням їх інтересів, індивідуальних здібностей і особливостей;
 • визначає тематику робіт і виступів членів гуртка на конференціях, семінарах;
 • здійснює керівництво роботами студентів, надає допомогу членам гуртка у виборі й з’ясуванні питань тем для досліджень, складанні плану роботи, підборі літератури тощо;
 • відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах на кращу роботу й представляє їх на засіданні циклової комісії;
 • організовує рецензування виконаних студентами робіт і обговорення на засіданні гуртка;
 • разом з керівництвом коледжу організовує й проводить студентські науково-практичні конференції;
 • запрошує на засідання гуртка для виступів провідних учених, викладачів, аспірантів та представників з виробництва;
 • клопоче про заохочення студентів, які активно беруть участь у роботі гуртка.

2.3. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності предметного гуртка із числа студентів (строком на один рік) обирається староста гуртка. При наявності в гуртку більше 15 студентів у допомогу старості може бути обраний секретар гуртка.

2.4. Староста студентського предметного гуртка:

 • разом з керівником розробляє план роботи і веде журнал обліку роботи гуртка на навчальний рік;
 • за рекомендацією керівника забезпечує підготовку доповідей і виступів на конференціях, а також на засіданнях гуртка;
 • вчасно інформує членів гуртка про заходи, що проводяться на відділенні і у коледжі;
 • веде облік робіт студентів, які представляються на конкурси;
 • надає допомогу керівнику гуртка щодо підготовки звіту про роботу студентського предметного гуртка за навчальний рік.
 • не пізніше, ніж за тиждень повідомляє членів гуртка про дату проведення засідання.

2.5. Завідувач відділення сприяє роботі студентських предметних гуртків, виносить на засідання відділення питання, що стосуються тематики досліджень, залучає викладацький склад до керівництва роботами студентів, які беруть участь у конкурсі на кращі студентські роботи.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ГУРТКІВ

3.1. Засідання студентських предметних гуртків проводяться не рідше одного разу на місяць.

3.2. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів, обговорюються результати досліджень членів гуртка (статті, реферати й конкурсні роботи тощо).

3.3. Основні форми науково-дослідницької роботи студентів:

 • проведення екскурсій з метою вивчення досвіду роботи підприємств і організацій;
 • виконання індивідуальних завдань в період навчальної практики;
 • підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях гуртка, семінарах і конференціях;
 • участь у конкурсах на кращі роботи.

3.4. Критеріями оцінки доповідей є: зміст роботи, якість викладання матеріалу й оформлення роботи. Оцінка змісту роботи залежить від того, наскільки тема дослідження актуальна і має практичне значення, чи містить елементи новизни і який обсяг дослідження проведений автором самостійно. Оцінка оформлення роботи залежить від того, наскільки грамотно робота ілюстрована таблицями, слайдами, діаграмами, має логічний зв’язок з викладеним матеріалом.

3.5. Роботи оцінюються за системою: рекомендувати (не рекомендувати, рекомендувати доробити) для подальшого представлення на внутрішніх або зовнішніх конференціях, конкурсах.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО ПРЕДМЕТНОГО ГУРТКА

4.1. Членом студентського предметного гуртка може стати будь-який студент, який успішно освоює навчальну програму (не має незадовільних оцінок за підсумками семестру навчання) і має бажання брати участь у роботі гуртка.

4.2. Члени студентського предметного гуртка мають право:

- брати участь у планових заходах гуртка;

- одержувати інформацію про організацію роботи студентів;

- за рекомендацією керівника гуртка й клопотанням директора коледжу одержувати можливість для роботи в архівах і організаціях;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі роботи студентів;

- публікувати кращі роботи й виступи;

4.3. Члени студентського предметного гуртка зобов’язані:

- впродовж навчального року систематично відвідувати засідання студентського предметного гуртка;

- виступати на засіданнях гуртка й конференціях;

- виконувати доручення керівника гуртка, пов’язані з організацією роботи гуртка.

 

Введено в дію наказом директора коледжу