ПОЛОЖЕННЯ ПРО журнал навчальних занять

 

ПОЛОЖЕННЯ

про журнал навчальних занять ВСП "Хомутецького фахового коледжу ПДАУ"

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Журнал навчальних занять є основним документом обліку навчальної роботи групи.

Охайне і своєчасне ведення записів у журналі є обов'язковим для кожного викладача. Викладач зобов’язаний систематично перевіряти і оцінювати знання студентів, відмічати у журналі відсутніх, а також записувати зміст проведеного заняття і домашнього завдання.

На кожну дисципліну в журналі виділяється потрібна кількість сторінок відповідно до навчального плану .

За оформлення титульного аркуша та змісту журналу несе відповідальність завідувач відділення. Куратори груп зобов’язані правильно та своєчасно оформлювати списки студентів на відповідних сторінках (з лівого боку), а також назву дисципліни та прізвище, ім’я і по батькові викладача.

Занесення прізвищ студентів до списків журналу, а також їх вилучення проводить навчальна частина тільки після відповідного наказу керівника із зазначенням проти прізвища студента та номера і дати наказу.

Журнали зберігаються у навчальній частині навчального закладу. Журнали видаються тільки викладачам і здаються ними ж. Зберігання журналів в інших місцях без дозволу адміністрації навчального закладу заборонено.

2.ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ

Усі записи в журналі мають здійснюватися охайно, пастою кулькових ручок чорного кольору.

На лівому боці журналу викладач проставляє у відповідній графі дату заняття, відмічає відсутніх студентів літерами «нб», а також проставляє рейтинги та оцінки успішності за дванадцятибальною шкалою на загальноосвітньому відділенні, на інших відділеннях – за чотирибальною шкалою.

На правому боці журналу ставиться дата проведення заняття, кількість годин, стислий зміст заняття, домашнє завдання та підпис викладача, що підтверджує проведення заняття.

Записи про проведені індивідуальні заняття, консультації здійснює викладач на останній з виділених на дисципліну сторінці. До того ж, на правому боці журналу зазначає дату і форму проведення (ІР – індивідуальна робота, К – консультації), далі вказує кількість годин та стислий зміст заняття. Все це підтверджується підписом викладача. Лівий бік журналу – не заповнюється.

На спеціально виділених сторінках викладачами проводиться облік виконання студентами встановлених навчальним планом і програмами лабораторних, практичних робіт. На правому боці цих сторінок ведеться запис характеру та короткого змісту заняття із зазначенням дати видачі та терміну виконання їх, на лівому — облік виконання цих робіт студентами та виставляються оцінки за дванадцятибальною шкалою на відділенні загальноосвітньої підготовки та рейтинги – на інших відділеннях. У разі відсутності студента на лабораторному (практичному) занятті клітинка проти прізвища студента ділиться діагоналлю, в яку після відпрацювання цього заняття зверху діагоналі ставиться дата відпрацювання, а знизу – оцінка або рейтинг відповідно. Перед складанням модуля викладач виводить середній бал за лабораторні (практичні) роботи і переносить його на основні сторінки дисципліни.

Оцінки та письмові роботи проставляються днем її проведення.

Оцінки успішності студентів за складений модуль викладач проставляє після записів успішності з лабораторних (практичних) занять і самостійного вивчення. Після заповнення графи в журналі щодо модульного контролю знань викладач залишає вільну графу для можливого перескладання модуля.

Рейтинги та оцінки успішності студентів за семестр проставляються викладачем після запису останнього заняття навчальної дисципліни в минулому семестрі.

Екзаменаційні і залікові оцінки проставляються в журналі навчальних занять.

Наприкінці семестру на основних сторінках, відведених на дисципліну, в правому боці журналу викладач проставляє: всього за семестр, з них аудиторних, в т. ч.: практичних занять; самостійне вивчення та скорочення на святкові дні.

Зведена відомість підсумкових оцінок (в кінці журналу) заповнюється наприкінці кожного семестру куратором групи. На загальноосвітньому відділенні у чисельнику виставляється оцінка за національною (4-бальною) шкалою, у знаменнику – за 12-бальною шкалою. З дисциплін, які не винесені на екзамени чи заліки, виставляється підсумкова оцінка за семестр.

3.КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ

Керівник навчального закладу і його заступник з навчальної роботи, а також завідувачі відділень та голови циклових комісій здійснюють контроль правильності ведення записів у журналі навчальних занять.

Контроль за веденням журналу здійснюють згідно з планом внутрішнього контролю. Зауваження щодо ведення журналу зроблені тими, хто перевіряв, доводять до відома викладачів.

Завідувачі відділень несуть відповідальність за фізичний стан журналів. По закінченні року перевіряють наявність всіх необхідних записів і особисто здають журнали диспетчеру.

У навчальній частині журнали зберігають три роки, а потім передають до архіву навчального закладу.

Введено в дію наказом директора коледжу