ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проект)

ПОЛОЖЕННЯ

про курсову роботу (проект) 

Відокремленого структурного підрозділу

"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Курсова робота (проект) є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького розрахункового характеру.

Мета курсової роботи (проекту) – поглиблення, узагальнення, закріплення та систематизація знань студентів із природничо-наукових та спеціальних дисциплін, розвиток навичок самостійної роботи і практичного застосування отриманих теоретичних знань під час вирішення конкретних фахових завдань і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і довідковою літературою, комп’ютерною технікою, обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології.

1.2. Курсову роботу (проект) виконують після закінчення вивчення усієї дисципліни або її розділу, що забезпечує отримання знань, достатніх для їх виконання.

1.3. Курсові роботи (проекти) виконують студенти, як правило, під час вивчення соціально-економічних і фахових навчальних дисциплін у коледжі, що здійснюють підготовку фахівців усіх спеціальностей.

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

2.1. Завдання на курсову роботу (проект) розробляють викладачі відповідно до змісту і завдань дисципліни. Вони повинні бути чітко та коротко сформульованими, мати виробничий характер. Тематику курсових робіт визначає і затверджує на засіданні циклова комісія. Студенти мають право вільного вибору теми із запропонованого цикловою комісією переліку. Обсяг завдання повинен відповідати часу, відведеному навчальними планами на виконання курсової роботи.

2.2. Завдання на курсову роботу (проект) доцільно розробляти на фактичному матеріалі, пов’язуючи його з роботою студентів на різних видах практик, а для осіб, що навчаються без відриву від виробництва – з їх трудовою діяльністю. Можливі виконання робіт (проектів) на замовлення підприємств, організацій а також раціоналізаторська та дослідницька діяльність, науково-технічна творчість студентів.

2.3. У завдання на курсову роботу (проект) слід включати розробку технологічних процесів відповідної спеціальності, за якою навчаються студенти, а також розрахунки економічної ефективності запроектованих заходів.

2.4. Завдання для курсової роботи (проекту) повинні бути індивідуальними та різноманітними за змістом, але приблизно однакової складності.

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

3.1. Роботу виконують на стандартних листках формату А4, шрифт 14, інтервал 1,5. Поля: зліва – 25-30 мм, справа – 10-15 мм, зверху – 20 мм, знизу 20 мм.

3.2. Нумерація сторінок – наскрізна. Першою сторінкою є титульний лист, другою – зміст. Після титульного листа розміщується завдання, яке не нумерується. Номери розділів позначають арабськими цифрами, написання кожного розділу необхідно починати з нової сторінки. Інші питання оформлення виконуються згідно методичних рекомендацій, затверджених цикловою комісією.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Безпосереднє керівництво курсовою роботою (проектом) здійснює, як правило, викладач відповідної дисципліни або спеціалісти що мають досвід практичної діяльності у відповідній галузі. Керівник проводить консультування студентів за всіма питаннями курсової роботи (проекту) і забезпечує студентів необхідними методичними розробками, за рахунок часу, відведеними навчальними планами на курсову роботу з цієї дисципліни та, при потребі, на додаткових консультаціях.

4.2. Перед початком курсової роботи (проекту) студентам пояснюють її завдання і значення для підготовки фахівця, повідомляють орієнтовний план, вимоги щодо написання курсової роботи (проекту), орієнтовний розподіл часу на виконання окремих частин завдання, список рекомендованої літератури та інше. Необхідною умовою є проведення індивідуальних бесід керівника зі студентами за його завданням.

4.3. Роботу студентів над виконанням курсової роботи (проекту) регламентують графіком, складеним керівником курсової роботи, в якому вказують терміни виконання основних етапів (розділів).

4.4. Закінчені і підписані студентами курсові роботи (проекти) у встановлені терміни здаються керівникові на рецензування, який перевіряє їх відповідність завданню і якість виконання. Після перевірки курсові роботи (проекти) підписуються керівником і повертаються студенту для ознайомлення з поправками і вказівками.

4.5. Захист курсових робіт (проектів) відбувається перед комісією у складі трьох викладачів циклової комісії, зокрема керівника курсової роботи. Він складається з короткої доповіді (5-10 хвилин) та відповідей на запитання. Під час захисту можуть бути використані й інші активні форми та методи проведення цієї роботи.

4.6. За результатами захисту курсової роботи (проекту) студентам виставляють оцінку за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

4.7. Позитивну підсумкову оцінку з дисципліни виставляють лише за умови позитивного захисту курсової роботи (проекту).

4.8. Студентам, що отримали незадовільну оцінку з курсової роботи (проекту) встановлюють нові строки для доопрацювання або видають інше завдання за рішенням циклової комісії.

4.9. При проведенні захисту та оцінюванні курсових робіт (проектів) необхідно керуватися такими критеріями:

Оцінку «відмінно» заслуговує студент, який успішно виконав курсову роботу (проект) та під час захисту дає логічно побудовані, послідовні, обґрунтовані відповіді на поставлені питання; уміло використовує аналіз та влучно підбирає критерії для порівняння загальнотеоретичних понять. Вільно володіє термінологією під час характеристики різноманітних понять, уміє виділяти й оцінювати окремі проблеми у галузі.

Оцінку «добре» заслуговує студент, який володіє повним обсягом знань відповідно до навчальної програми, але припускається неточностей у відповіді; не завжди може аргументувати та захистити висловлені ним думки й положення; має певні навички аналітичної діяльності, але не завжди може використати їх у відповіді; опрацював усі рекомендовані джерела, але недостатньо оперує ними; використовує для відповіді положення тільки окремих наукових праць; припускається окремих непринципових помилок під час відповіді.

Оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання не менше 2/3 (70%) навчального матеріалу, але має низький рівень навичок аналітичної роботи, не завжди може використати отриману інформацію під час розгляду загальнотеоретичних проблем; має недостатні навички систематизації та узагальнення матеріалу; виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності, але припускається помилок та неточностей у відповіді.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знаннях основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні кваліфікаційних завдань і не може продовжити навчання без додаткових знань.

Таблиця 2

Розподіл балів рейтингу виконання і захисту курсових робіт (проектів)

Критерій оцінювання

Рейтинг

дотримання вимог

порушення вимог

  1.  

Відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню, повнота висвітлення питань

30

1-10

  1.  

Наявність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, діаграми, графіки)

7

0

  1.  

Наявність документації, її відповідність змісту курсової роботи (проекту)

7

0

  1.  

Обґрунтованість висновків і пропозицій

3

2-0

  1.  

Відповідність оформлення курсової роботи (проекту) вимогам

3

2-0

  1.  

Захист курсової роботи (проекту)

20-50

Оцінювання курсової роботи здійснюється за критеріями, кожен з яких відповідає певному рейтингу, розподіл балів рейтингу наведено у таблиці 2.

Р1 – рейтинг відповідності змісту курсової роботи (проекту) завданню, повнота висвітлення питань;

Р2 – рейтинг наявності ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, діаграми, графіки);

Р3 – рейтинг наявності додатків та її відповідність змісту курсової роботи (проекту);

Р4 – рейтинг обґрунтованості висновків і пропозицій;

Р5 – рейтинг відповідності оформлення курсової роботи (проекту) вимогам;

Р6 – рейтинг захисту курсової роботи (проекту)

Обов’язковий рейтинг Р0 = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 Студент допускається до захисту курсової роботи (проекту) за умови, що Р0 не менше 30.

Рейтинг, за яким виставляється залікова оцінка Р зал =Р06

                                                                                    2 

           У випадку незадовільної оцінки при рецензуванні курсову роботу (проект) викладач повертає студенту на доопрацювання. Студент повинен переробити роботу (проект) згідно з зауваженням рецензента і подати її для повторного рецензування.

Шкала відповідності балів рейтингу заліковим оцінкам відповідно до модульно-рейтингової системи навчання:

45-50 балів – відмінно;

38-44 балів – добре;

30-37 балів – задовільно;

менше 30 балів – незадовільно з можливістю повторного складання.

5. ЗБЕРІГАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

5.1. Закінчені і прийняті від студентів курсові роботи (проекти) здають в архів навчального закладу, де зберігають до встановленого терміну їх списання.

5.2. В окремих випадках з письмового дозволу директора або заступника директора з навчальної роботи, кращі курсові роботи (проекти) можуть видаватися викладачам на нетривалий термін для використання в якості зразків та наочних посібників.

 

Введено в дію наказом директора коледжу