Напрями освітньої діяльності

►Положення про організацію освітнього процесу

Освітня діяльність коледжу базується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

Особливості надання освітніх послуг обумовлені особливим місцем фахової передвищої освіти у розвитку економіки країни шляхом прискорення та інтенсифікації підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для вітчизняного ринку праці. 

Діяльність коледжу спрямована на розв’язання проблем, які виникають в умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін.

Головна мета діяльності коледжу – створення умов для розвитку і самореалізації кожного здобувача освіти, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, формування особистості професіонала, патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому.

  Основні принципи освітньої діяльності:

  • інтеграція коледжу в систему європейської освіти;

  • інтеграція з ринком праці;

  • підвищення рівня комп’ютерної підготовки та реалізація сучасних технологій навчання;

  • гуманізація освітнього процесу;

  • якість надання освітніх послуг;

  • забезпечення практичної підготовки студентів;

  • формування у здобувачів освіти національних і загальнолюдських цінностей;

  • забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

  • створення сприятливих умов для самореалізації особистості;

  • створення умов для фізичного розвитку студентів, розвитку масового спорту як важливої складової виховання молоді.

 Коледж всебічно застосовує інформаційні комп’ютерні технології в освітньому процесі. Систематично забезпечує переоснащення матеріально-технічної бази, поповнення бібліотеки навчальною літературою.

Національне виховання  здійснюється впродовж усього процесу навчання здобувачів освіти і забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору діяльності, спрямованої на процвітання України.

Фізичне виховання є невід’ємною складовою освіти і забезпечує можливість набуття кожною людиною знань про здоров’я і засоби його зміцнення, шляхи і методи протидії хворобам та збереження тривалої творчої активності. Коледж забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.

Колектив коледжу працює над забезпеченням якості підготовки фахівців. Для цього спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові і освітні ресурси коледжу. Передбачено взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики.

Для підтримки педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за якість професійної діяльності вживаються заходи щодо поліпшення системи стимулювання, професійного зростання, можливості опанування сучасних інформаційних технологій, вивчення іноземних мов та досвіду зарубіжних країн.

Все вище вказане забезпечує активізацію процесів зростання інтелектуального, культурного, духовного та матеріального потенціалу учасників освітнього процесу, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і прискорить його розвиток.