ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про самостійну роботу студентів

щодо якісного засвоєння навчальних дисциплін

Відокремлений структурний підрозділ "Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 р. № 161.

1.2. Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного студенту для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:

 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;
 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;
 • самостійна робота студентів як результат їх моральновольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;
 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;
 • прищепити навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, умінь і навичок.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

2.1. Зміст самостійної роботи студентів із конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу можуть виноситись:

 • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;
 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);
 • додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична);
 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватись у бібліотечно-інформаційному центрі, навчальних кабінетах, комп’ютерних кабінетах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.4. При використанні студентами складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача. При плануванні викладач розробляє методичні рекомендації, які містять орієнтований тематичний план з переліком тем, що винесені на самостійне вивчення, методичне забезпечення самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами.

3. СИСТЕМА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. При самостійному опрацюванні навчального матеріалу велике значення для студента має навчально-методичний пакет, зміст якого передбачає:

 • робочу програму з навчальної дисципліни з чітким визначенням змісту й обсягу аудиторної і позааудиторної навчальної роботи;
 • конспект лекцій, опорний конспект;
 • методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи напрацювання практичних навичок;
 • перелік тем курсових робіт (проектів);
 • перелік питань, що виносяться на семінарські заняття;
 • розробка контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки;
 • перелік літератури;
 • робочий зошит (звіт) з виконання самостійної роботи.

3.2. Вимоги щодо складання методичних рекомендацій.

З метою допомоги студентам в оволодінні знаннями самостійно над конкретною темою навчальної дисципліни викладачу рекомендується підготувати методичні рекомендації, основними складовими яких можуть бути:

 • тема;
 • план;
 • література;
 • перелік знань і вмінь, набутих студентами після опрацювання теми;
 • конкретні завдання студенту з кожного винесеного питання з методичними порадами щодо їх виконання;
 • перелік контрольних питань для самоперевірки. Викладач може складати робочі зошити (звіти) для самостійної роботи студентів у вигляді тезисних викладок, графічних зображень, таблиць систематизованого матеріалу з переліком вхідних даних, одержаних під час вивчення інших навчальних дисциплін, або попередніх тем з даної дисципліни, перелік завдань з даної теми.

3.3. Види завдань до самостійної роботи.

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам різні види завдань самостійної роботи:

 • переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;
 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;
 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;
 • робота з довідковою літературою;
 • написання рефератів, повідомлень, створення презентацій до повідомлень;
 • творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо);
 • виконання підготовчої роботи до лабораторних і практичних занять;
 • виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань;
 • виконання курсових робіт (проектів);

Викладач не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи за умови відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі дисципліни.

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності в студентів певних навичок: уміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті, на окремих картках, альбомних листах у вигляді креслення, графіків, кросвордів, анатомічних малюнків в альбомах тощо. Кращі роботи як зразки залишаються в кабінетах (лабораторіях), експонуються на виставці студентських робіт тощо.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

4.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять.

4.3. Форми поточного контролю:

 • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (510 хв.);
 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв.). Відповіді перевіряються й оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;
 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (510 хв.), проводиться на початку семінарських, практичних чи лабораторних занять;
 • перевірка домашніх завдань;
 • перевірка набутих умінь на практичних, лабораторних заняттях;
 • тестова перевірка знань студентів;
 • інші форми.

4.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись під час проведення лабораторних і практичних занять, під час проведення семінарів (деякі питання семінару можуть торкатись тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення семінару повністю за темами самостійної роботи.

4.5. При модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Вони контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з певної дисципліни та їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

4.6. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим планом для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні занять.

4.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу, проводиться викладачем на заняттях та в позааудиторний час за двобальною («зараховано», «не зараховано») або за впровадженою шкалою в навчальному закладі. Консультації та поточний контроль викладачі можуть проводити згідно з розкладом додаткових занять.

4.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі обліку навчальних занять групи в окремій графі за відповідну тему.

 

Введено в дію наказом директора коледжу