ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію виховної роботи 

Відокремлений структурний підрозділ "Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регламентує організацію виховної роботи та визначає систему планування, організації, обліку і контролю виховної роботи у Відокремленому структурному підрозділі "Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету" .

1.2. Виховна робота в коледжі спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.

1.3. Виховна діяльність в коледжі утверджує особистісно орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.

1.4. У своїй роботі навчальний заклад керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, цим Положенням.

1.5. Виховну роботу в коледжі здійснюють: директор, заступники директора, завідувачі відділеннями, викладачі, вихователі, куратори навчальних груп, методисти, керівник фізичного виховання, бібліотекарі, керівники секцій, гуртків, керівники художньої самодіяльності, завідувач музеєм, органи студентського самоврядування.

1.6. Організацію і керівництво виховною роботою в академічній групі забезпечує куратор групи.

1.7. Організацію і керівництво виховною роботою в гуртожитках забезпечують вихователі.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

2.1. Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.

2.2. Основними завданнями виховної роботи в коледжі є:

 • організація та координація виховного процесу;
 • налагодження тісного взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією коледжу шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування;
 • висвітлення в засобах масової інформації, на веб-ресурсі коледжу подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування привабливого іміджу на ринку освітніх послуг;
 • забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну участь студентів у культурно-мистецьких заходах;
 • координація зусиль педагогічного колективу коледжу, батьківської громадськості, громадських організацій на підвищення ефективності виховного процесу.

2.3. Створення в навчальному закладі умов для формування та розвитку студентської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелекту, забезпечення трудової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.

2.4. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати.

2.5. Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного та студентського колективів.

2.6. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.

2.7. Формування у молоді особистісних рис громадян Української держави.

2.8. Формування у молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури.

2.9. Розвиток в студентів мовної культури.

2.10.Формування толерантності та культури міжособистісних стосунків.

2.11. Формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.

2.12. Виховна робота куратора групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний рік у відповідності до комплексного плану виховної роботи, який обговорюється на засіданні педагогічної ради та затверджується директором.

План повинен бути конкретним, чітким, оперативним.

2.14. Організаційно-методична допомога кураторам груп, вихователям надається адміністрацією навчального закладу відповідно їх посадових обов’язків.

3. ЗМІСТ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

3.1. Зміст виховної роботи передбачає особистісно орієнтовану національну модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості, розвиток в молодих людей національної гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей, визначає напрями гуманістичної виховної діяльності в коледжі.

3.2. Забезпечує виконання завдань національно-патріотичного, морально-етичного, екологічного, художньо-естетичного та громадянського виховання студентської молоді, сприяє вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної національно-свідомої особистості, наділеною глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями і патріотичними почуттями.

3.3. До основних завдань змісту виховної роботи входить:

- створення організаційно-педагогічних умов для проходження студентами адаптаційного періоду та подальшого навчання в коледжі;

- надання допомоги студентам разом із профспілковою організацією, органами студентського самоврядування у вирішенні побутових проблем;

- використання традицій взаємоповаги, які включають гуманістичний підхід до виховання, враховують бажання особистості, її наміри;

- керівництво роботою з естетичного оформлення навчальних корпусів та гуртожитків;

- організація дозвілля студентів, КВК, художньої самодіяльності, дискотек, вечорів відпочинку тощо;

- контроль роботи студентських гуртожитків, організація поселення у студентські гуртожитки, методична допомога органам студентського самоврядування та самообслуговування у гуртожитках;

- організація роботи з батьками студентів;

- співпраця з місцевими органами влади і громадськими організаціями різних рівнів;

- співпраця з профспілками та органами студентського самоврядування;

- організація спортивно-масової роботи;

- організація та контроль проведення виховних годин;

- забезпечення сприятливих умов для формування соціально-психологічного клімату, вільного самовизначення та самоствердження студентів для самореалізації талантів та здібностей;

- виховання патріотичних почуттів до навчального закладу, дотримання і розвиток академічних і демократичних традицій коледжу;

- консолідація студентства, педагогічних працівників в єдину академічну спільноту;

- розкриття активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, поєднання педагогічного керівника з ініціативою і самоврядуванням студентів;

- залучення до співпраці з питань організації виховного процесу громадських молодіжних організацій, адміністративних та правоохоронних органів, медичних та наркологічних служб тощо.

- управління процесом соціальної адаптації студентів;

- - організація соціального захисту дітей-сиріт, інвалідів, дітей, які залишилися без піклування батьків та студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з малозабезпечених та багатодітних сімей, студентів, батьки яких є учасниками бойових дій тощо;

- організація студентського самоврядування;

- сприяння відродженню та створенню нових традицій, цікавих форм організації дозвілля студентів та організації їх проведення;

- залучення до виховної роботи талановитих педагогів, викладачів, вчених, політиків, діячів культури, батьків;

- використання правових норм захисту прав та інтересів особистості;

- організація змістовного дозвілля студентів, проведення свят, пізнавально-розважальних програм, діяльності студентських товариств, клубів, гуртків;

- сприяння працевлаштуванню студентів.

3.4. Вносити пропозиції щодо заохочення студентів і викладачів, які беруть активну участь у громадсько-суспільній діяльності, а також накладання стягнень на студентів, які не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

3.5. Створення академічного інформаційного середовища з вільним доступом до нього. Розміщення інформації щодо виховного процесу на веб-ресурсі коледжу, телевізійних моніторах, на шпальтах газети навчального закладу.

3.6. Виховання студентської молоді здійснювати за такими принципами: науковості, системності, наступності, природовідповідності та зв’язку з реальним життям.

3.7. Форми організації виховної роботи в академічній групі визначає куратор групи з урахуванням специфіки навчального закладу та побажань студентів.

4. ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

4. 1.Форми роботи у коледжі:

 • збори студентського колективу (загальні, відділення, курсу, групи);
 • обговорення політичних подій в державі, в світі;
 • випуски студентських газет, збірок власних творів, презентації книг викладачів, виставки нових періодичних видань: газет, журналів, книг, посібників;
 • студентські лекторії, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, концерти, диспути, творчі зустрічі з викладачами, випускниками, науковцями;
 • читацькі конференції, науково-практичні студентські конференції;
 • лекції з питань організації навчальної та наукової роботи студентів;
 • консультації: юридичні, психологічні, медичні тощо;
 • засідання творчих гуртків, клубів за інтересами, студій, віталень;
 • вечори відпочинку, дискотеки, літературні зустрічі, карнавали, українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, гуртки, секції, козацькі забави тощо;
 • огляди художньої самодіяльності, фестивалі;
 • конкурси на кращу студентську групу, на кращого студента, на кращого майстра своєї професії;
 • культпоходи до музеїв, екскурсії в інші міста і села України, туристичні походи та інші форми роботи.

5. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Загальний контроль за проведенням виховних заходів та рівня вихованості студентів здійснює директор коледжу.
 2. Загальний облік планових виховних заходів здійснює заступник директора з виховної роботи.
 3. Облік виховної роботи навчальної групи здійснює керівник групи.
 4. Облік роботи гуртків, секцій, об’єднань, рад студентського самоврядування, колективів художньої самодіяльності здійснюють керівники.
 5. Питання щодо ефективності виховних заходів заслуховується і обговорюється на засіданнях педагогічної та адміністративної рад коледжу.
 6. Контроль за веденням ділової документації покладається на заступника директора з виховної роботи.

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Організатором виховної роботи у коледжі є заступник директора з виховної роботи, який працює під керівництвом директора коледжу
 2. Заступник директора з виховної роботи призначається з числа досвідчених педагогічних працівників з вищою освітою та високим рівнем професійної компетентності.
 3. Права та обов’язки заступника директора з виховної роботи визначаються Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», даним положенням, Статутом коледжу, посадовою інструкцією, затвердженою директором коледжу.
 4. Куратори групи призначаються директором коледжу з числа досвідчених викладачів за поданням завідувачів відділеннями, погодженим із заступником директора з виховної роботи.

 

Введено в дію наказом директора коледжу