ПОЛОЖЕННЯ про куратора групи

ПОЛОЖЕННЯ

про куратора групи 

Відокремленого структурного підрозділу

"Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це положення регламентує діяльність куратора групи коледжу.
 2. Куратор групи – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом студентів академічної групи, їх батьками, забезпечує організацію і проведення позанавчальної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку студентів, їх соціального захисту.
 3. Куратор групи у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями держадміністрації області, міської ради, наказами і розпорядженнями ПДАУ, Статутом коледжу, іншими нормативними актами та цим Положенням.
 4. Куратор групи здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань коледжу, спрямованих на:

- виховання громадянина України;

- формування особистості студента, його наукового світогляду, розвитку його здібностей та обдарувань;

- виконання вимог галузевих стандартів вищої освіти, підготовку студентів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання у студентів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

- реалізацію права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КУРАТОРА ГРУПИ

 1. Обов’язки куратора групи покладаються на штатного педагогічного працівника коледжу, який має повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшов спеціальну педагогічну підготовку.
 2. Обов’язки куратора групи покладаються директором коледжу на педагогічного працівника за його згодою і з врахуванням спеціальності, за якою навчаються студенти групи. У виняткових випадках, з метою дотримання прав та інтересів студентів та їх батьків, зміна куратора групи може бути здійснена впродовж навчального року.
 3. На куратора групи покладається керівництво однією академічною групою. Посадова інструкція куратора групи розробляються відповідно до цього Положення і затверджується директором коледжу.
 4. Куратор групи як організатор студентського колективу:

- сприяє забезпеченню умов для засвоєння студентами рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;

- створює умови для організації змістовного дозвілля, зокрема організовує відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони довкілля; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

- сприяє підготовці студентів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально- психологічних особливостей студентів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості студентського колективу;

- співпрацює з викладачами, психологами, медичними працівниками, органами студентського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в студентському колективі, соціального захисту студентів.

- систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку студентів;

- створює в академічній групі необхідні умови для оволодіння кваліфікацією, творчого відношення до навчання;

- проводить тематичні виховні години, спрямовані на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної спеціальності;

- забезпечує дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку коледжу;

- проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу зі студентами групи;

- залучає студентів до роботи в гуртках та спортивних секціях;

- залучає студентів до участі в конкурсах професійної майстерності, художньої самодіяльності, олімпіадах з навчальних дисциплін (предметів), науково-практичних конференціях тощо;

- співпрацює з батьками студентів групи та органами студентського самоврядування щодо покращення навчально-виховного процесу.

3. ПРАВА КУРАТОРА ГРУПИ

Куратор групи має право:

3.1. Бути присутнім на навчальних заняттях, екзаменах, захисті курсових та дипломних робіт (проектів) студентів групи.

3.2. Подавати директору коледжу узгоджені із заступниками директора з навчальної та виховної роботи пропозиції про моральне та матеріальне заохочення кращих студентів чи накладення дисциплінарних стягнень.

3.3. Вносити на розгляд директору, педагогічної ради і методичного об'єд­нання керівників груп пропозиції щодо подальшого удосконалення навчально-виховного процесу в групі.

3.4. Запрошувати батьків для бесіди про успішність та дисципліну студен­тів групи

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 1. Робота куратора групи має злагоджений, планомірний, продуманий характер відповідно до комплексного плану виховної та навчальної роботи коледжу.
 2. Куратор групи складає річний план виховної роботи з урахуванням пропозицій студентів, який затверджується заступником директора з виховної роботи.

Орієнтовні вимоги складання плану виховної роботи

 • актуальність поставлених завдань у вихованні;
 • врахування соціального замовлення держави щодо діяльності, раніше реалізованих цілей, рівня вихованості студентів, невирішених завдань, специфіки діяльності закладу, соціально-педагогічних умов навчально-виховної роботи тощо;
 • чіткість, конкретність визначених напрямків у вихованні на подальший період;
 • логічні системи запланованих видів діяльності з викладачами, студентами, батьками, спрямованість цих заходів на розв'язання запланованих завдань, на розвиток організаторських умінь, ініціативності, творчості, самостійності мислення, дії кожного студента;
 • місце кожної виховної дії в загальній системі навчально-виховної роботи коледжу;
 • заходи, спрямовані на корекцію поведінки певних студентів з метою профілактики правопорушень, статевого виховання;
 • врахування інтересів всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • зв’язок та єдність завдань, принципів, змісту, форм, методів, умов та результатів виховної роботи, навчальної та позанавчальної діяльності;
 • оптимальність поєднання словесно-інформаційних форм, методів роботи та практичних видів діяльності;
 • взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу на формування особистості, яка знаходить правильні рішення в різних життєвих ситуаціях (навчальних, трудових, комунікативних, моральних та інших);
 • соціально ціннісна орієнтація, суспільне корисна спрямованість плану, його значення для всіх членів колективу та персонально для кожного тощо.

5. КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КУРАТОРА ГРУПИ

5.1.Наявність знань:

- теорії і методики національного виховання та організації позааудиторної виховної роботи;

- специфіки здійснення виховного процесу у вищому закладі освіти;

- особливостей і змісту діяльності куратора академічної групи;

- методики організації та проведення різноманітних форм позааудиторної роботи, діагностики і засобів вивчення особистості студента і навчальної групи;

- специфіки і змісту діяльності студентського самоврядування, громадських організацій тощо.

5.2. Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:

- стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студентами;

- позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;

- мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;

- різноманітність здійснюваних форм виховної позааудиторної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при проведенні різноманітних форм виховної роботи;

5.3.Діяльність куратора може оцінюватися академічною групою. Аналізуючи ефективність роботи куратора за підсумками навчального року (семестру), адміністрація бере до уваги думку академічної групи чи органів студентського самоврядування.

 

Введено в дію наказом директора коледжу