МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА

 • На допомогу молодому викладачу

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1.Зміст самостійної роботи студентів із конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.На самостійну роботу можуть виноситись:

 1. Частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;
 2. Окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

3.Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально- методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:

 • Основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники)
 • Додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична)
 • Методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами)

4.При плануванні рекомендовано створювати програму самостійної роботи з навчальної дисципліни у вигляді таблиці

Тема яка виноситься

на самостійну

роботу

К-сть

годин

Опорні

знання

Знання і навички,

якими

необхідно

оволодіти

 

Вид нав-

чального

завдання

до самос

тійної

роботи

Форми

контро-

лю

Літе-

рату-

ра

5. Система навчально-методичних засобів для забезпечення самостійної роботи студентів

При самостійному опрацюванні навчального матеріалу велике значення для студента має навчально-методичний пакет, зміст якого передбачає:

 • Навчальну програму з навчальної дисципліни чітким визначенням змісту обсягу аудиторної і позааудиторної навчальної роботи;
 • Пакет лекцій, опорний конспект ;
 • Основні поради студентам щодо вивчення конкретної дисципліни ( у письмовій формі) з вимогами до оцінки знань з даної дисципліни;
 • Методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи набуття практичних навичок;
 • Перелік тем курсових робіт;
 • Перелік питань , що виносяться на семінарські заняття;
 • Підбірка контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки;
 • Перелік літератури;
 • Робочий зошит (звіт) з виконання самостійної роботи

6. З метою допомоги студентам у оволодінні знаннями самостійно над конкретною темою навчальної дисципліни, викладачу рекомендується підготувати методичні рекомендації, основними складовими яких можуть бути:

 • Тема;
 • План;
 • Література;
 • Перелік знань та вмінь, набутих студентами після опрацювання теми;
 • Конкретні завдання студенту по кожному винесеному питанню з методичними порадами по їх виконанню;
 • Перелік контрольних питань для самоперевірки.
 1. Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам різні види завдань самостійної роботи:
 1. Переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;
 2. Робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;
 3. Самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;
 4. Робота з довідковою літературою;
 5. Написання рефератів, повідомлень;
 6. Творчі завдання (доповіді, проекти, есе,огляди тощо);
 7. Виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять;
 8. Виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань;
 9. Виконання курсових робіт
 10. Підготовка письмових відповідей на проблемні питання;
 11. Виготовлення наочності;
 12. Складання картотеки літератури за змістом наступної фахової діяльності;
 13. Підбір власної бібліотеки з основних напрямів наступної фахової діяльності

 

8. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

Поточний контроль: усна співбесіда, письмове фронтальне опитування, тестова перевірка знань студентів, перевірка домашніх завдань, перевірка набутих вмінь на практичних, лабораторних заняттях та інша форма.

Самостійна робота може контролюватись під час проведення ЛПЗ , семінарів ,теоретичних занять. При модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль та їх результати враховуються при виставленні семестрової оцінки.

Результати поточного контролю за самостійну роботу фіксуються у навчальному журналі.